Etüt Eğitim Merkezleri Teftiş Rehberi

MEB ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ

TEFTİŞ REHBERİ

 

Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, “İlköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına, MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde belirtilen alanlardaki etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli etkinliklere yöneltmek” şeklinde belirlenmiştir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde: 5 ). 

A-FİZİKİ DURUM:

1. Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinin Yeri (5580 Sayılı Kanunun  4. maddesi; Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik; Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi):

a) Etüt Eğitim Merkezinin bulunduğu binada meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.

2. Tabelalar (Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği,  Madde:5, 6, 7; MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu):

            a) Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir.

b) Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır.

c) Kurum tabelası; yeşil zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.

d) Kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere “özel” ibaresi ile kurumun ismi yer alır.

e) İl, ilçe ve kurum adı, kılavuzdaki örneklerde gösterildiği gibi logonun sağında yer alır.

f) Tabelalarda logo ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmez.

g Kurumlarının yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir.

h) Adlandırma tabelaları olarak ifade edilen tabelalar, yönetmelik ve kılavuzda belirtilen standartlara uygun olur.

i) Kuruma İsim Verilmesi:

§   Kurumun ismi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara ait Açma Kapama ve Ad Verme Yönetmeliğinin 7. Maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 8. Maddesinde belirtilen esaslara uygun olur.

3. Koridorların Düzenlenmesi

a) Atatürk köşesi düzenlenir (MEB Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde:78/a, MEB TTK Başkanlığının 20.03.1977 günlü ve 3953/6 sayılı kararı).

* Atatürk köşelerinde Türk Bayrağı da bulundurulur  (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 20).

b) Koridorlara, Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilmiş, Türk büyüklerine ve Türk tarihine ait resimler, levhalar, haritalar asılır (MEB TTK Başkanlığının 01.11.1990 tarih ve 1990/44 sayılı kararı, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23.11.1992 tarih ve 1992/54 sayılı genelgesi).

c) Özel Öğretim Kurumlarında, öğrencilerin trafik bilinci ve kültürü kazanmaları amacıyla “Trafik Panosu” düzenlenir (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 02/12/1998 tarih ve 1998/117 sayılı Genelgesi).

d) Örneğine uygun sigara içilmez levhaları asılır (4207 sayılı Kanun, MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 1996/76 sayılı Genelgesi).

e) Kurumda, personel ve öğrenciler için duyuru ve sergileme panoları bulunur.

4. Kurumda Bulunacak Oda, Derslik ve Bölümlerin Standardı (1: MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 2: Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, 17/11/2004 tarihli Olur):

a) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (1: Madde: 78/b, 2: Madde: 192/1).

b) Müdür odası (1: Madde: 78/e, 2: Madde: 192/2).

c) Öğretmenler odası (1: Madde: 78/g, 79/c-2, 2: Madde: 192/3).

d) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası (1: Madde: 79/c-3, 2: Madde: 192/4).

e) Derslik (1: Madde: 79/c-1, 2:  Madde: 192/5).

f) Kütüphane (1: Madde: 79/c-5, 2: Madde: 192/6).

g) Mutfak ve Yemek Salonu-Kantin (2: Madde: 192/7).

g) Tuvalet (1: Madde: 79/c-6, 2: Madde: 192/8).

h) Uygulama dersliği (1: Madde: 79/c-7, 2: Madde: 192/9).

ı) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulanacak etkinliğe göre (2: Madde: 192/10).

* Kapalı beden eğitimi salonu (1: Madde: 79/c-7, 2: Madde: 192/10-a).

* Resim dersliği/atölyesi (1: Madde: 79/c-7, 2: Madde: 192/10-b).

* Müzik dersliği/salonu (1: Madde: 79/c-7, 2: Madde: 192/10-c).

i) Teneffüshane (2: Madde: 192/11).

j) Kantin (1: Madde: 79/c-4, 2: Madde: 192/12).

    k) İhtiyaç duyulması halinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir (1: Madde: 78/c-d,  2: Madde: 192).

l) Kurum müdürünce uygun görülen bir yer “sigara içme yeri” olarak ayrılır (4207 sayılı Kanun, MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 1996/76 sayılı Genelgesi).

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, bunlara ek olarak,

* Müdür yardımcısı odası (1:  Madde: 78/f, 2:  Madde: 192/13).

* Arşiv ve dosya odası -büro hizmetleri odasından ayrı- (2:  Madde: 192/14).

* Depo (1:  Madde: 78/i, 2:  Madde: 192/15).

* Yardımcı hizmetliler odası (1:  Madde: 78/l, 2:  Madde: 192/16).

 

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken araç gereçler (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi)

§   Kurucu, müdür, müdür yardımcısı odası (Madde: 193)

§   Büro hizmetleri odası (Madde: 194)

§   Arşiv ve dosya odası (Madde: 195)

§   Öğretmenler odası (Madde: 196)

§   Yardımcı hizmetliler odası (Madde: 197)

§   Derslik (Madde: 198)

Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesine uygun biçimde donatılır. 

5. Güvenlik

Kurum müdürü, kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve kazalara karşı gerekli önlemleri alır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği, Madde: 12/p). 

            a) Sivil savunma tedbirleri (Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü Madde 62, Kamu Binaları Daire ve Müessesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu Madde: 112, MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 128, 26/07/2002 tarih ve 24827 sayılı R. G.). 

§   Anılan tüzük ve kılavuza göre personel sayısı 100’den az olan kurumlar Sivil Savunma planı hazırlamazlar. Bu kurumlar Sivil Savunma Tedbir Planı hazırlar ve Mahalli Mülki Amirlerine onaylatırlar. İstendiği takdirde planın bir örneğini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerinde muhafaza edilmek üzere gönderirler. Bu planlar Bakanlığa gönderilmez.

§   Hazırlanan Tedbir Planının yürütülmesini, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 128. Maddesi hükmüne göre oluşturulmuş olan ekipler gerçekleştirir. Ayrıca sivil savunma ekipleri kurulmaz (MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı).

            b) Yangından korunma önlemlerinin alınması (Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 26/07/2002 tarih ve 24827 sayılı R. G,  Milli Eğitim Bakanlığı Binaları Yangından Korunma Yönergesi)

§   Binaların ana girişi ve civarında, park yasağı ihdas edilir ve bu husus trafik levhaları ve işaretleriyle gösterilir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 6/e).

§   Yangın dolabı bulundurulur ve standardı sağlanır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 94).

§   Her bağımsız bölüm için bir adet olmak üzere, beher 200 metrekarelik taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg' lık yangın söndürücü bulundurulur. Taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS 862- EN 3 kalite belgeli olacaktır. Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının görüşü alınır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 99).

§   Alarm sistemi oluşturulur (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 74).

§   Kaçış yolları oluşturulur ve işaretlerle gösterilir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 30).

§   Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 127, 128, 130).

6. Türk Bayrağı Mevzuatını Uygulama (2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu 24/09/1983 tarih ve 18171 Sayılı RG., Türk Bayrağı Tüzüğü, 17/03/1985 tarih ve 18697 Sayılı RG). 

a) Kurumun ön yüzüne veya bu yüzdeki balkonun yahut çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak, bu mümkün değilse, alt ucu yoldan geçenlere dokunmayacak yükseklikte bina yüzüyle direk arasında 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak bir bayrak direği dikilmelidir. Bayrak direği ağaç ve madenden yuvarlak olarak yapılmalı, direğin üst ucunda, içinde bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan, yassı, yuvarlak ve direğin kalınlığıyla orantılı bir tepelik bulunmalıdır. Bayrak direği ağaç ise kendi renginde cilalı veya beyaz, bronz veya ağaç rengine boyalı olmalıdır (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 7).

b) Bayrak, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun olur (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 2, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 3, 4, 5).

c) Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında tek Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve kuruluşlarında ise her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 15/A)

d) Göndere çekilecek Bayrak okul (kurum) müdürünün odasında düzgün katlanmış (Bayrağın katlama biçimi için bkz. Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 21/A) temiz beyaz bir örtü içerisinde camlı bir dolapta muhafaza edilir (MEB Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:10).

e) Yırtılmış, eskimiş, rengi solmuş bayraklar kullanılmaz (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 7, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 26).

f) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 8).

g) Bayrak,  Türk Bayrağı Tüzüğünün 21. Maddesi ile Türk Bayrağı Kanununun 6. Maddesinde belirtilen yerler dışında, örtü amacıyla kullanılamaz (Türk Bayrağı Tüzüğü,  Madde 21, 26, Türk Bayrağı Kanunu, Madde 6).

h) Türk Bayrağı, gönderde, sürekli çekili kalır. (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3, Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 8/G)

ı) Yırtılmış, eskimiş, solmuş bayraklar ilçelerde Kaymakamlıklara, illerde Valiliklere teslim edilir; Kaymakamlıklarca toplanan bayraklar, valiliklerine teslim edilir (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 38, Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik, Madde: 5, 6  08/06/2001 tarih ve 24426 sayılı RG).

7. Binanın Kullanılması

a)  Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı tatil dönemlerinde eğitim kapsamında ve eğitim genel ilkelerine aykırı olmayan ücretli ve ücretsiz faaliyetler valiliğin müsaadesi ile yapılır (MEB Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 28).

b) Kurumda, Bakanlıkça veya valilikçe onaylanmış yerleşim planı bulunur. Yerleşim, onaylı plana uygun yapılır. Yerleşim planında belirtilen kısımlar amaç dışı kullanılamaz. Dersliklerde yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, Madde: 182).

c) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim planı değişikliklerinde inceleme raporu düzenlenmeyip, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak özel öğretim kurumu müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 28/04/2005 tarih ve 2005/31 sayılı Genelgesi).

d) Kurum açma izninin alındığını gösteren kurum ruhsatnamesi bulunur (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 5-13).

e) Kurum devri, nakli, kontenjan değişikliği yapılması durumunda MEB Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22 ve 23. Maddelerinde gösterilen mercilerden izin alınır.

f) Binanın aynı katında, aynı veya farklı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu açılabilir (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04/05/2005 tarih ve 2005/34 sayılı Genelgesi). Ancak dershanelerin bünyesinde öğrenci etüt eğitim merkezi açılamaz. Bir arada bulunan kurumlarda “müdür” ve “büro hizmetleri” odaları iki kurum tarafından müşterek kullanılamaz (MEB Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 16).

g) Bina kiralık ise, kira sözleşmesinin olup olmadığına bakılır (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 5).  

h) Kurumun ve bölümlerin düzen ve temizliği sağlanır (Temizlik Rehberi, T.D. 2092).

 

B- EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU

1. Öğretim ve Planlanması

            a) Çalışma Takvimi ve Çalışma Süresi

§   Merkez müdürü, öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, etkinlikleri plânlar. İzin alınarak gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 11/h).

§   Kurumun, günlük çalışma saatleri, 07.30-21.30 arasında kurum müdürlüğünce düzenlenir. Valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 18).

* Kurum, resmî tatil günleri ile bulaşıcı hastalık, mevsim koşulları, doğal afet gibi zorunlu durumlar dışında     tatil edilmez.

* Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak izne ayrılmaları veya öğrenci sayısının azalması durumunda     kurucunun teklifi ve valiliğin onayı ile kurum tatil edilebilir.

* Yaz tatillerinde öğrenci başvurusu olduğu takdirde geçici yaz programı uygulanarak öğrencilerin bütün     gün devamı sağlanabilir.

            b) Eğitim-Öğretim Etkinlikleri

§   Kurumda, öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım edilir. Etkinliklere yöneltilir, oyun gereksinimlerinin karşılanmasına, zihinsel ve ruhsal gelişmelerinde yardımcı olunur (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 13).

§   Kurumda, etüdün yanı sıra Bakanlıkça veya valilikçe programı uygun görülen etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturarak yapılır. Merkezde;

* Folklor ve çeşitli spor etkinlikleri,

* Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık, seramikçilik vb.

* Fotoğraf, projeksiyon, sinema ve büro makinelerini kullanma,

* Koleksiyonculuk,

* Sosyal ve fen bilgileri alanlarında inceleme ve araştırma,

* Güzel konuşma, yazma ve kitap okuma etkinlikleri yapılır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 15).

§   Öğrenciler; gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzerlerine götürülebilirler (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği Madde:15).

§   Eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve başarının artırılması, öğrencilerin istedikleri programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi için gerekli önlemler alınır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 13/a).

§   Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst okula hazırlanması veya test uygulaması, çözümü gibi etkinlikler yapılmaz (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !